Начало » Новини » Обява за конкурс за уредник в отдел „Литература и изкуства“

Обява за конкурс за уредник в отдел „Литература и изкуства“

Автор: РИМ Добрич

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „Уредник“ в отдел „Литература и изкуства”

 

 

Място на работа:

Регионален исторически музей – Добрич, Дом-паметник „Йордан Йовков”

 

Характер на работата:

Участие в събирателската, научноизследователската, експозиционната и популяризаторската дейност на музея. Изготвяне на експозиционни документи (концепции, тематични структури, тематико-експозиционни планове) и реализиране на постоянни и временни експозиции и изложби. Осъществяване на експедиции, теренни проучвания и друга събирателска дейност. Регистрация, инвентаризация и паспортизация на музейните фондове. Изготвяне на писмени и устни справки и консултации. Извършване на научноизследователска работа и публикация на научни и научнопопулярни материали. Участие с доклади и научни съобщения в конференции, симпозиуми и конгреси.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Образование – висше.

1.2.Кандидатите да имат диплома за завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър”.

1.3.Област на висше образование „Хуманитарни науки“.

1.4.Професионално направление  – Българска филология, Български език и история.

 

2.Допълнителни изисквания:

2.1.Притежаване на организационни умения, нагласа за работа в екип, инициативност, комуникативност.

2.2.Компютърна грамотност.

 

3.Като предимства се считат:

3.1.Образователно-квалификационна степен „Магистър” или образователно-научна степен „Доктор”.

3.2.Притежаване на езикова квалификация, за наличието на която се представя съответният документ.

3.3.Професионален опит по специалността.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Писмено заявление за участие в конкурс до Директора на Регионален исторически музей – Добрич (свободен текст).

2.Автобиография/ CV – оригинал.

3.Мотивационно писмо.

4.Диплома за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността (копие и оригинал за справка).

5.Документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна, служебна книжка – копие (ако притежава) и оригинал за справка).

6.Документ за допълнителна квалификация (ако има такава – копие и оригинал за справка).

7.Документ за самоличност (копие и оригинал за справка).

8.Удостоверение, че не се води на отчет в психодиспансер – оригинал.

Начин на провеждане на конкурса:

1.Писмено изложение на идеите на кандидатите за работа в отдела.

2.Изпит по предварително предоставен на кандидатите конспект от въпроси и препоръчителна литература за подготовка по неговото съдържание.

3.Свободно събеседване по теми в контекста на целите на конкурса и свързаното с това оценяване на знанията и професионалната подготовка на кандидатите.

4.Събеседване върху нормативната база – Закон за културното наследство, Закон за закрила и развитие на културата, НАРЕДБА № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове, НАРЕДБА № Н-4 от 8.10.2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности и други.

 

Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността, ще бъдат поканени чрез писмо до посочения от тях адрес за участие в конкурса.

 

Срок и място за подаване на документите:

Срокът за подаване на документите е до 21.10.2022 г. включително (до 18.00 ч.).

Документите се подават всеки работен ден между 10.00 – 13.00 и 14.00 – 18.00 часа в деловодството на Регионален исторически музей – Добрич:

гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“  №18.

 

Заявления за участие, подадени след изтичане на определения срок, не се регистрират.

 

 

За допълнителна информация: тел. 0884 311 497.

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам