Начало » Новини » Обява за конкурс за фондохранител в отдел „Литература и изкуства“

Обява за конкурс за фондохранител в отдел „Литература и изкуства“

Автор: РИМ Добрич

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Фондохранител“  в отдел „Литература и изкуства“

 

Място на работа: Регионален исторически музей – Добрич,Дом – паметник „Йордан Йовков”

 

Характер на работата:

Участие в събирателската, научноизследователската, експозиционната и популяризаторската дейност на музея. Регистрация, инвентаризация и паспортизация на музейните фондове.

Поставя отчетни обозначения върху движимите културни ценности на отдела.

Извършва научна обработка на движимите културни ценности на отдела, като спазва всички изисквания на действащата законова и нормативна база на МК.

Съставя документи за движението на музейните ценности, като спазва всички изисквания на действащата законова и нормативна база на МК.

Подрежда, систематизира и съхранява музейните ценности във фондохранилищата по групи и видове с оглед по-доброто им опазване и бързото им ползване и инвентаризиране.

Следи и отговаря за поддържането на подходящи за съхранението на музейни ценностите условия във фондохранилищата. При констатиране на възникнали проблеми уведомява веднага главния реставратор, гл.уредник и директора.

Прави предложение за отписване на движими културни ценности от фондовете на отдела при спазване на действащата законова и нормативна база на МК.

Изисква необходимите действия по профилактиката, реставрацията и консервацията на музейните ценности на отдела.

Не допуска външни физически и юридически лица до фондохранилищата без писмено разрешение на директора на музея.

Участва в организирането и реализирането на временни и постоянни експозиции, на културни прояви и образователни програми.

Може да изнася общи беседи в експозициите на отдела.

 

Трябва да познава:

Закон за културното наследство, Закон за закрила и развитие на културата, НАРЕДБА № Н- 6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Образование – средно;

2.Допълнителни изисквания:

2.1.Притежаване на организационни умения, нагласа за работа в екип,инициативност, комуникативност;

2.2.Компютърна грамотност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Писмено заявление за участие в конкурс до Директора на Регионален исторически музей – Добрич (свободен текст);

2.Мотивационно писмо.

3.Автобиография/ CV – оригинал;

4.Диплом за придобито образование – (копие и оригинал за справка);

5.Документ за самоличност (копие и оригинал за справка);

6.Удостоверение, че не се води на отчет в психодиспансер – оригинал;

7.Свидетелство за съдимост – оригинал /изисква се при постъпване на работа/;

8.Медицинско свидетелство – оригинал /изисква се при постъпване на работа/;

 

Срок и място за подаване на документите:

Срокът за подаване на документите е до 21.10.2022г. включително до 18.00ч.

Документите се подават в деловодството на Регионален исторически музей –

Добрич – гр. Добрич, ул.“Д-р Константин Стоилов“  №18, всеки работен ден

между 10.00 – 13.00 и 14.00 – 18.00 часа, като се представят оригиналите на документите за сверка.

За допълнителна информация тел. 058/603256; 0884311497.

Заявления за участие, подадени след изтичане на определения срок, не се регистрират.

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам