Начало » Новини » Национална научна конференция „Добруджанската епопея, Първата световна война и България през 1916–1918 г.“ /National scientific conference “The Dobrudzha epic, The First world war and Bulgaria in 1916-1918”

Национална научна конференция „Добруджанската епопея, Първата световна война и България през 1916–1918 г.“ /National scientific conference „The Dobrudzha epic, The First world war and Bulgaria in 1916-1918“

Автор: Ivelina Romanova

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ДОБРУДЖАНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

ОБЩИНА ДОБРИЧ

ОБЩИНА ТУТРАКАН

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ТУТРАКАН

организират

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДОБРУДЖАНСКАТА ЕПОПЕЯ, ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1916–1918 Г.“

Под патронажа на Президента на република България

Румен Радев

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

През 2021 г. се навършват 105 години от провеждането на Тутраканската и Добричката епопея. С овладяването на Тутраканската крепост, с цената на много жертви, се поставя славното начало на освободителния поход в Добруджа.

По този повод, Ви каним на Национална научна конференция „Добруджанската епопея,Първата световна война и България през 1916–1918 г.“ Ръководител на научния форум е акад. Георги Марков.

Пленарните заседания ще се проведат на 9-10 септември 2021 г., в два последователни дни в гр. Тутракан и в гр. Добрич.

Цели на конференцията:

Да се дебатира върху интерпретации на факти и събития от Първата световна война и се даде тласък на нови изследвания и разработки по проблемите на войната.

Да се засили интересът на българското общество към отбелязване на събитието.
Военните действия през 1916 г.;
„Горещото лято“ на Балканите 1916 г.;
Войната на Македонския фронт през есента на 1916–1918 г.;
Военните действия на Добруджанския фронт 1916–1918 г.;
Войната и обществото;
Войната и Балканите във военната историография;
Война, медии, пропаганда и култура.
Времетраене на докладите – до 15 мин, на научните съобщения – до 10 мин, с възможност за презентация. Пълният текст на разработките не трябва да превишава 15 страници, научен апарат, илюстрации и анотации, с резюме на английски, немски или френски език.
Желаещите да участват с доклади в конференцията моля да се регистрират. Такса за участие не се изисква.
Срокът за регистрация е до 30 май 2021 г.
Финансовите разходи се поемат от участниците.
Докладите и научните съобщения ще бъдат издадени в сборник, същите следва да бъдат предоставени на електронен носител в дните на конференцията.

Основни тематични направления за дискусия:

Регламент за участие:

Изисквания към разработките:

Текст на електронен носител (в Word), формат .doc, шрифт Times New Roman 12, интервал 1,5, полета 2,5 см, А4, страниците да не се номерират.
Илюстрациите (снимки, графики, карти и др. до 5 бр.) да са на отделен файл, на същия или на отделен носител, с резолюция не по-малко от 200 dpi, формат JPG и да бъдат придружени с анотации.
Бележките под линия (footnote) се разполагат под линия на всяка страница, номерират се с арабски цифри – Times New Roman, 10 pt, разредка 1, двустранно подравнени.
Цитиране в текста: Тодоров, П. Освободителните борби на Добруджа. Добруджанската революционна организация 1925–1940. С., 1992, с. 277.

Административни въпроси

Работни езици

Работните езици на конференцията са български и английски. Ще бъде осигурен превод в пленарната зала.

Лица за контакти:

Доц. д-р Цветолин Недков, завеждащ отдел „Нова и най-нова история” в РИМ – Добрич, тел.: +359/(0)886992129, e-mail: rim_dobrich@abv.bg, z_nedkov@abv.bg

Даниела Иванова, уредник – ВО в Исторически музей – Тутракан, тел.: +359/(0)894675712, e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg

Християна Христова, екскурзовод в Исторически музей – Тутракан, тел.: +359/(0)878877368, e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg

Молим да уточните в заявките в кой град предпочитате да бъдете включени в програмата, както и дали имате необходимост от нощувки в Тутракан и/или в Добрич.

Програмата за конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

ДИРЕКТОР НА РИМ – ДОБРИЧ                                                             ДИРЕКТОР НА ИМ – ТУТРАКАН

Добри Добрев                                                                                                        Петър Бойчев

 

MINISTRY OF CULTURE

DOBRUDZHA SCIENTIFIC INSTITUTE

MACEDONIAN SCIENTIFIC INSTITUTE

MUNICIPALITY OF DOBRICH

MUNICIPALITY OF TUTRAKAN

REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – DOBRICH

TUTRAKAN HISTORICAL MUSEUM

Organize

NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

„THE DOBRUDZHA EPIC, THE FIRST WORLD WAR AND BULGARIA IN 1916-1918“

Under the patronage of the President of the Republic of Bulgaria

Rumen Radev

Dear colleagues,

2021 marks the 105th anniversary of the Tutrakan Epic, one of the greatest battles of the First World War. With the capture of the Tutrakan fortress, at the cost of many sacrifices, the glorious beginning of the liberation march in Dobrogea was set.

On this occasion, we invite you to the National Scientific Conference „The Tutrakan Epic, the First World War and Bulgaria in 1916-1918.“ The head of the scientific forum is Acad. Georgi Markov.

The plenary sessions will be held on September 9-10, 2021, on two consecutive days in the town of Tutrakan and in the town of Dobrich.

Goals of the conference:

To debate interpretations of facts and events from the First World War and to give impetus to new research and development on the problems of war.
To strengthen the interest of the Bulgarian society in celebrating the event.

Main thematic areas for discussion:

The military actions in 1916;
The „hot summer“ in the Balkans in 1916;
The war on the Macedonian Front in the autumn of 1916-1918;
The military actions on the Dobrudzha front 1916-1918;
War and society;
The war and the Balkans in military historiography;
War, media, propaganda, and culture;
Duration of reports – up to 15 minutes, scientific reports – up to 10 minutes, with the possibility of presentation. The full text of the papers should not exceed 15 pages – text, scientific apparatus, illustrations, and annotations, with a summary in English, German or French.

Regulation for participation:

Development requirements:

Text on electronic media (in Word), .doc format, font Times New Roman 12, spacing 1.5, margins 2.5 cm, A4, pages should not be numbered.
Illustrations (photos, graphics, maps, etc.) should be on a separate file, on the same or on a separate medium, with a resolution of not less than 200 dpi, JPG format, and be accompanied by annotations.
Footnotes are placed below each page, numbered in Arabic numerals – Times New Roman, 10 pt, line 1, double-aligned.
Citation in the text: Todorov, P. The liberation struggles of Dobrudja. The Dobrudzha revolutionary organization 1925 – 1940. S., 1992, p. 277.

Administrative matters

Those wishing to participate with reports in the conference please register. No participation fee is required.
The registration deadline is May 30, 2021.
The financial costs are borne by the participants.
Papers and scientific communications will be published in a collection, they should be submitted in electronic form on the days of the conference.

Working languages

The working languages of the conference are Bulgarian and English. A translation will be provided in plenary.

Contact persons

Assoc. Prof. Dr. Tsvetolin Nedkov, Head of the Department of New and Recent History in RMH – Dobrich, tel.: +359/886992129, e-mail: rim_dobrich@abv.bg, z_nedkov@abv.bg

Daniela Ivanova, curator – PR at the Historical Museum-Tutrakan, tel.:+359/894675712, e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg

Hristiana Hristova, guide in the Historical Museum-Tutrakan, tel.:+359/878877368, e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg

Please specify in the applications in which city you prefer to be included in the program, as well as whether you need accommodation in Tutrakan and/or Dobrich.

The conference program will be sent to you additionally.

Director of RMH – Dobrich                                                                 Director of HM – Tutrakan

Dobri Dobrev                                                                                                      Petar Boychev

Свързани статии

Уебсайтът използва cookies за предоставяне на пълна уеб функционалност. Приемам