Обществена поръчка с предмет: "Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България"

 

 

Регионален исторически музей- Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:30 часа на 28.10.2019г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „ Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България".

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 29.10.2019 г. от 09:30 часа в административната сграда на РИМ-Добрич, ет. 1, Директорска стая, в АЕМО „Стария Добрич“, гр. Добрич, ул. „ Д-р Константин Стоилов“ №18 . Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците.

Електронни документи:

 

 

 

Разяснение по условията на обществената поръчка с предмет: Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали за нуждите на проект 15.2.1.123 „трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния –България” -  Разяснение

 

Протокол от заседание на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти

 

Съобщение за прекратяване на възлагането