ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

 

 

В Регионален исторически музей – Добрич започна обучението по Проект „Твоят час" на Министерство на образованието и науката, което се провежда в Учебния музей – Възрожденско училище.

 

Съвременната музеология все по често поставя темата за привличането на публика, която трябва не само да е обект на дидактична беседа, а да участва активно в процеса на възприемане на културното наследство. На музеите, до голяма степен, се гледа като на институции, чиято основна дейност се състои от събиране, съхранение, изследване и представяне на различни експонати от праисторията до ново и най-ново време. Силно пренебрегвана е тяхната роля на образователни центрове, от които съвременното общество силно се нуждае. Посетителите на музея могат не само да видят съдържанието на колекции, но и да го изучат. Могат да се докоснат емоционално, мисловно и физически до миналото. С помощта на образователните програми на музея успяваме да повишим познанията на хората и да дадем възможност да се превърнат от пасивни наблюдатели в активни участници.

 

С програмата „Твоят час", а и с останалите образователни програми и богатството от теми РИМ – Добрич отправя предизвикателство към всеки посетител и предлага осмисляне на свободното време, получаване на знания и непосредствен досег с миналото.

 

1 tvoiat chas januari 2017

 

Темата на първото занимание бе „В света на българският език" с подтема „Народните песни в живота на българина".
Участници бяха ученици от 3 клас на ОУ „Хр. Смирненски".
Тематичният урок започна с емблематичната българска песен „Излел е Дельо хайдутин" и неповторимото изпълнение на „космическата" Валя Балканска. Колегата Лена Кирилова запозна децата с ролята на народната песен като духовна спътница в живота на дедите ни и ги потопи в прекрасния и необятен свят на българския фолклор. Песента е като една прекрасна приказка – далечна, а всъщност толкова близка, приказка, която всеки българин носи в сърцето си, приказка без начало и без край, в която можем да открием всичко – нашето минало, нашето настояще и бъдеще. Предавана от уста на уста, от поколение на поколение, песента е нашата неписана история, тя съпътства делника и празника на нашите предци, в нея българинът излива своята болка, споделя радостта си, изразява вярата си. Песента е убежище за мъката през петвековното робство, надеждата в мигове на изпитания, с песента народът възпява подвизите на величави юнаци и хайдути закрилници, тя е земята, по която стъпва българинът, небето, към което вдига взор. Музейният специалист запозна учениците с характерните особености на юнашките, хайдушките и исторически песни, които отразяват вярно и обективно тежката съдба на българите през епохата на робството, както и отпора, който нашият народ дава срещу безправието и насилието, борбата за освобождение и несломимия български дух. Разказът пренесе децата във времето на робството и акцентира върху величавия образ на балканджи Йово като символ на българщината в песента „Даваш ли, даваш, балканджи Йово" и прослава на непреклонната воля и решимост с цената на всичко да се отстоява вяра, национална чест и достойнство. Чрез едно от най-поетичните обобщения на героикоромантичната същност на хайдутството – песента „Заплакала е гората", бе представен на учениците съхраненият завинаги в паметта на българина образ на Индже войвода и величавата красота на хайдушкия епос, с който народът изразява своята почит и възхита към своите смели и достойни чеда. Бе отредено внимание и на песните за труда и трудолюбието, сътворени от народа като поетично изображание както на неговия делник, така на неговата душевност и способност и в условията на робство да създава непреходни образци на словесното изкуство, илюстрирани с песента „Що ми е мило и драго". Децата се запознаха и с календарно-обредния фолклор като неделима част от традиционните обичаи и се насладиха на поетичната красота на коледните и лазарски песни. С прекрасната добруджанска песен „Лале ли си, зюмбюл си" завърши тематичната беседа, посветена на българския фолклор, а в тишината и уюта на Възрожденското училище, в автентичната атмосфера на отдавна отминали времена, децата научиха своя най-важен урок – да тачат своите корени и вековечните традиции и обичаи, наследени от предците, да помнят откъде идат и да пазят жива българщината.

 

2 tvoiat chas januari 2017

 

Второто занимание бе на тема „Училище по калиграфия" с подтема „Да „нарисуваме" букви".
Участници бяха ученици от 3 клас от СОУ „Димитър Талев".
Колегата Надежда Иванова започна урока с теоретична част. Тя бе подготвила интересна мултимедийна презентация, която въведе децата в света на първите писмена – глаголическото и кирилското и на първите ръкописи. Разгледа книгата като произведение на изкуството и обърна внимание на нейната украса, в която българският книжовник дава плод на фантазията си и привнася мотиви от фолклора и бита. Украсата на текста е съобразена с предназначението и съдържанието на книгата. Най-важните елементи, участвали в украсата на старобългарската книга са: заглавка, заставка и миниатюра. Бе обърнато внимание и на приписките като ценни исторически извори от Възраждането. Децата слушаха в захлас увлекателният разказ. Във втората – практическа част ги очакваха интересни изненади. Усвоили ръкописната украса те за първи път се опитаха да топнат паче перо в мастило и да напишат името си, да оцветят богато орнаментирани букви.

 

Програмата е интересна и с това, че позволява на участниците да пишат на пясък, да видят отблизо дъсчица с калем (пособие за писане върху плочка), да натопят перодръжка в стара мастилница, да използват попивателна хартия.

 

1_tvoiat_chas_januari_2017.JPG2_tvoiat_chas_januari_2017.JPG3_tvoiat_chas_januari_2017.JPG4_tvoiat_chas_januari_2017.JPG5_tvoiat_chas_januari_2017.JPGtvoiat_chas_januari_2017 6.JPG